Futureproof Group beeldmerk

Privacybeleid
Futureproof Group

Futureproof Group stelt deze website en de daarop aangeboden content ter beschikking. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan gebonden. Door hiervan gebruik te maken, ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. We raden je aan ze goed door te nemen voor je de website gebruikt. Futureproof Group behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Deze wijziging gaat in vanaf het moment van publicatie van de wijziging. Check daarom regelmatig deze voorwaarden voor eventuele aanpassingen.

Algemeen

Deze website www.futureproof.nl is eigendom van Futureproof Group (in deze voorwaarden en op deze website aangeduid als "Futureproof Group").
Futureproof Group is gevestigd aan de Amsteldijk Noord 55 te Amstelveen en geregistreerd onder nummer 57515433 bij de Kamer van Koophandel en bereikbaar via info@futureproof.nl.

Toegestaan en verboden gebruik

De gebruiker kan zonder enige verplichting de website en alle gegevens met betrekking tot de dienstverlening van Futureproof Group raadplegen.
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website en/of de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
Het is strikt verboden om de gegevens die via deze website beschikbaar worden gesteld voor enig eigen commercieel doel te gebruiken. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Futureproof Group:

• te verzamelen en op te slaan in een eigen database;
• te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten of online of offline publicaties; of
• te gebruiken voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over eigen producten of diensten.

Disclaimer en aansprakelijkheid

Futureproof Group besteedt veel aandacht aan de inhoud en juistheid van de weergegeven informatie op deze website. Futureproof Group kan echter geen garantie geven voor de continue beschikbaarheid en juistheid van alle voorkomende gegevens op deze website. Futureproof Group is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de aangeboden gegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en alle diensten van Futureproof Group is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Privacy en cookiebeleid

Futureproof Group verzamelt en gebruikt jouw persoonlijke gegevens op haar website om in eerste instantie met je te communiceren. Jouw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel onze diensten en websites te verbeteren.
Futureproof Group verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens:

• formulieren: Je kunt op onze website formulieren invullen om met ons in contact te komen, Wij vragen dan om de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres.
• surf- en klikgedrag: We verzamelen informatie over je bezoek aan de website, inclusief de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die jouw browser verzendt naar elke website die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van je persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. De gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden zo goed als mogelijk te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van je gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van je gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek.

Bewaartermijn

Futureproof Group bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van jouw gegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Futureproof Group en andere websites

Op de site van Futureproof Group treft je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Futureproof Group kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen in het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met je gegevens om gaan raden we je aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.

Toegang tot jouw gegevens

Als je vragen hebt of graag wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we jouw gegevens aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens

Heb je vragen over jouw gegevens? Of als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Futureproof Group. We zijn te bereiken via info@futureproof.nl.

Versie: 1.1 - 6 februari 2020